Ne kete dokument pershkruhen mjetet dhe menyrat e administrimit te kesaj faqe interneti ne lidhje me perpunimin e informacionit dhe te dhenave personale te perdoruesve qe vizitojne faqen e internetit te VESPER SHPK meposhtem, vjen ne zbatim dhe ne perputhje me parashikimet e Ligjit nr. 9887, date 10/03/2008 “Per mbrojtjen e te dhenave personale”, i ndryshuar si dhe rregulloreve te brendeshme te VESPER SHPK, te detyrueshme per zbatim, per ta bere veprimtarine e VESPER SHPK ne perputhje me standardet e VESPER SHPK per mbrojtjen e te dhenave personale te personave qe perdorin sherbimet e bankes te ofruara nepermjet internetit, te arritshme ne faqen e internetit : http://www.vesper.al/ qe eshte edhe adresa zyrtare e internetit

VESPER SHPK thekson se ofrimi i te dhenave personale nuk eshte i detyrueshem dhe eshte ne deshiren e çdo subjekti per te ofruar me vullnetin e tij te lire, informacionin e kerkuar dhe per te vijuar me tej me aplikimin per qellimin per te cilen ajo kerkohet.

Duke perdorur portalin dhe/ose duke duke dhene miratimin per rregjistrimin, subjektet e te dhenave japin pelqimin per procesimin e metejshem te tyre si dhe garantojne qe te dhenat personale te plotesuara jane te sakta, te verteta dhe te perditesuara. Per me teper, subjekti i te dhenave personale eshte pergjegjes per perditesimin e te dhenave te rregjistruara per te siguruar qe informacioni eshte perditesuar vazhdimisht dhe ne menyre te plote.

Subjektet e te dhenave personale kane te drejte te kerkojne akses ne te dhenat e tyre si dhe te kerkojne qe keto te dhena te korrigjohen apo te perditesohen ne perputhje me kerkesat e  Ligjit me NR. 9887 date 10.3.2008 “ Per mbrojtjen e te dhenave personale”, i ndryshuar.

Kerkesa mund te drejtohet ne adresen: hr@vesper.al

Shoqeria VESPER SHPK garanton se ka marre te gjitha masat fizike, teknike dhe operacionale per ruajtjen e konfidencialitetit si dhe mbrojtjen nga humbja, shkaterrimi, demtimi apo edhe shperndarja e pautorizuar, ne perputhje me kerkesat e Ligjit Nr.9887, date 10.3.2008, “Per mbrojtjen e te dhenave personale”, i ndryshar.

Te dhenat personale, te mbledhura dhe te ruajtura ne databaza te VESPER SHPK, do te perpunohen nga punonjesit dhe / ose bashkepunetoret e kontrolluesit te te dhenave ose te atyre personave te ngarkuar me perpunimin. Keto te dhena nuk do te transferohen ose komunikohen te palet te treta, perveç rasteve kur eshte dhene pelqimi ose kur ky informacion kerkohet nga organet kompetente sipas ligjit .

Faqja Zyrtare mund te permbaje lidhje te ndonje faqeje tjeter internet, apo qe te ridrejton ne faqe tjeter interneti. VESPER SHPK nuk mban pergjegjesi per permbajtjen e ketyre faqeve dhe ju keshillon qe te lexoni deklaratat /politikat perkatese te privatesise per keto faqe.

VESPER SHPK rezervon te drejten qe te ndryshoje apo modifikoje kete politike ne çdo kohe, ne zbatim te ndryshimeve te mundshme te legjislacionit ne fushen e mbrojtjes se te dhenave personale dhe privatesise.

Duke u njohur me permbajtjen e kesaj rubrike, subjektet e te dhenave kane pranuar kushtet dhe termat ne lidhje me politikat e privatesise te Shoqerise VESPER SHPK.